Thursday, 4 October 2012

Pembatas Solat....


HUKUM SATRAH  (Pembatas Solat)
Memasang sutrah hukumnya wajib bagi imam dan orang yang mengerjakan solat bersendirian. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

"Solatlah kalian dengan menghadap sutrah. Janganlah kalian membiarkan seorang pun melalui di hadapan kalian. Jika dia enggan (menyingkir dari hadapanmu), maka cegahlah dia kerana sesungguhnya bersama orang tersebut terdapat qarin [1]."
(Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, dengan sanad jayyid)

Didasarkan juga pada sabda Nabi SAW:

"Jika salah seorang kalian solat menghadap sutrah, maka hendaklah ia mendekat padanya agar syaitan tidak memutus solatnya."
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Bazzar, dan Al-Hakim. Ia mensahihkan riwayat ini dan hal ini disepakati oleh Az-Zahabi dan An-Nawawi)

Sabda Nabi SAW: "Jika salah seorang kalian solat menghadap sutrah" tidak berarti boleh solat tanpa menghadap sutrah. Sebab, mafhum hadis ini adalah: "Barangsiapa yang solat menghadap sutrah namun tidak mendekatinya, maka kemungkinan besar solatnya terputus kerana dilalui syaitan. Jika demikian, bagaimana pula dengan orang yang solat tanpa meletakkan sutrah?

Al-Albani dalam Tamaamul Minnah berkata: "Di antara sebab yang memperkuat kewajiban meletakkan sutrah adalah kerana ia merupakan wasilah syar'i yang mencegah batalnya solat seseorang dikeranakan lalunya wanita yang sudah baligh, keldai, dan anjing hitam (di hadapannya) sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih. Di samping itu, berdasarkan larangan melintas dihadapan orang yang tengah mengerjakan solat dan hukum-hukum lain yang terkait dengan sutrah. As-Syaukani di dalam kitabnya, Nailul Authaar dan As-Sailul Jarraar, juga berpendapat akan wajibnya meletakkan sutrah. Pendapat dan ini merupakan zhahir perkataan Ibnu Hazm di dalam Al-Muhallaa."Berkongsi ilmu..


No comments:

Post a Comment